Inter-religious dialogue against radicalization of youth through INNOVAtive learning practices at school

"Celem jest uświadamianie, że zróżnicowanie społeczne UE jest wartością, a nie barierą w dążeniu do pokojowej koegzystencji."

Witamy na stronie projektu NORADICA! Celem projektu NORADICA jest rozpoczęcie dialogu, który prowadziłby do lepszego wzajemnego zrozumienia i mógłby przyczynić się do zapobiegania radykalizacji młodzieży. Projekt będzie dążył do opracowania wieloaspektowej strategii zapobiegania radykalizmowi uwzględniając w niej poszerzenie  wiedzy na temat czynników ryzyka radykalizacji młodzieży, wprowadzenie eksperymentalnych ćwiczeń i warsztatów  edukacyjnych w kilku wiodących szkołach, aby zaoferować nauczycielom narzędzia  przydatne do pracy w klasie, oraz zestaw interaktywnych materiałów dla uczniów. Celem projektu NORADICA jest otwarcie dialogu umożliwiającego współpracę między szkołami i środowiskami religijnymi, która zaowocuje  wspólną wizją programu szkolenia dla nauczycieli skoncentrowanego na promocji wśród uczniów  rozmowy o różnych religiach bez radykalizmu. Jednym z ważniejszych priorytetów jest pomoc przyszłym nauczycielom w zdobyciu wiedzy  i umiejętności, a także wykształceniu ich postaw, które pozwolą im  skutecznie pracować z uczniami należącymi do różnych kultur. Szkoły i uczelnie powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w klasach zróżnicowanych kulturowo.